SYNERGIA

Polityka Prywatności
 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).
 2. Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56.
 3. Celem zbierania danych jest realizacja projektu Synergia, w tym:
  1. rekrutacja uczestników,
  2. przygotowanie umowy o sfinansowanie kosztów udziału w programie kształcenia, 
  3. realizacja zadań projektowych,
  4. wystawienie zaświadczenia o udziale w projekcie,
  5. dokonanie ewaluacji projektu,
  6. bieżący kontakt informacyjny z uczestnikami projektu Synergia, promocja projektu Synergia.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) powierzone dane będą przechowywane przez okres 50 lat od daty realizacji projektu.
 5. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.
 6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@ksap.gov.pl
 7. Osobie powierzającej dane do przetwarzania przysługuje prawo do: a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, b. wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana