SYNERGIA

Kryteria dostępu

Poniżej przedstawiono kryteria rekrutacji dla uczestników (instytucji) oraz ich przedstawicieli. Te same kryteria obowiązują uczestników ze wszystkich krajów partnerskich biorących udział w projekcie, poza zobowiązaniem do udziału w etapie wdrożeniowym (obowiązkowy tylko dla instytucji z Polski).

Kryteria dostępu dla Uczestnika (instytucja)

 • instytucje administracji publicznej szczebla centralnego lub rządowego terenowego oraz urzędy i jednostki podległe i nadzorowane.

Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika

 • przedstawiciel uczestnika (członek zespołu) posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych),
 • przedstawiciel uczestnika (członek zespołu) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (metryczka uczestnika w zgłoszeniu),
 • przedstawiciel uczestnika (członek zespołu) posługuje się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom B2, certyfikat językowy lub weryfikacja przez KSAP na etapie rekrutacji),
 • Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:
  • szczebel centralny (sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy podstawowych komórek organizacyjnych instytucji i ich zastępcy, główni księgowi oraz równorzędne do wymienionych),   
  • szczebel terenowy (wojewodowie, wicewojewodowie, kierownicy urzędów terenowych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych instytucjii ich zastępcy, główni księgowi oraz równorzędne do wymienionych).  
 • członkowie zespołu posiadają zgodę dyrektora generalnego/kierownika urzędu na udział w projekcie, w tym zgodę na uczestniczenie w pracach wdrożeniowych w przypadku wskazania instytucji do wdrożenia,
 • członkowie zespołu zobowiążą się w formie zobowiązania do przygotowania raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym,
 • członkowie zespołu zobowiążą się w formie zobowiązania do opracowania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej i uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego,
 • dyrektor generalny/kierownik urzędu zobowiąże się do wdrożenia projektu wypracowanego przez członków zespołu uczestniczącego w projekcie w instytucji, którą reprezentuje oraz do przedstawienia raportu podsumowującego wdrożenie projektu wraz z rekomendacjami dalszych usprawnień, a także przedstawienia raportu na konferencji kończącej projekt,
 • w skład zespołu wchodzą w równej proporcji kobiety i mężczyźni.

 

Instytucja kandydująca uzasadni potrzebę udziału w projekcie (informacje w zgłoszeniu) poprzez:

 • opis genezy powstania wyzwania zarządczego w obszarach zarządzania zgodnych z tematyką projektu i przedstawienie narzędzi diagnozy sytuacji,
 • uzasadnienie dla podjęcia prac nad wskazanym wyzwaniem zarządczymw tym opis wyzwania zarządczego, deklarowanego jako obszar do podjęcia prac wdrożeniowych,
 • opis barier utrudniających prace wdrożeniowe związane ze zmianami w obszarze wyzwania zarządczego.
 • wniosek został złożony w terminie,
 • wniosek został złożony w języku polskim dla Uczestników z Polski i w języku angielskim dla Uczestników spoza Polski,
 • do wniosku dołączono:
  • informację o składzie zespołu projektowego wraz z wypełnionymi przez członków zespołu metryczkami informacyjnymi, stworzonymi na potrzeby projektu oraz potwierdzenie zatrudnienia ww. osób na stanowisku kierowniczym lub koordynującym zespół w instytucji wnioskującej,
  • zgodę dyrektora generalnego/kierownika urzędu na udział członków zespołu w projekcie,
  • list motywacyjny (1 dla każdej instytucji), w którym delegowani przedstawiciele instytucji (członkowie zespołu) przedstawią się, wskażą swoje mocne strony jako członka zespołu oraz krótko opiszą swoją motywację do udziału w projekcie,
  • zobowiązanie każdego członka zespołu w formie oświadczenia do udziału w programie edukacyjno-kooperacyjnym oraz wypracowaniu wraz z innymi uczestnikami projektu zaleceń dla instytucji w obszarach objętych projektem,
  • zobowiązanie członków zespołu wydelegowanych przez instytucję do przedstawienia raportu po zakończeniu udziału w programie edukacyjno-kooperacyjnym, w którym przedstawione zostaną wnioski z udziału w programie oraz plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej oraz opracowanie projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej i złożenie tego opracowania jako wniosku konkursowego dla etapu wdrożeniowego oraz w przypadku wygrania konkursu dla projektów wdrożeniowych zobowiązanie do uczestniczenia w pracach wdrożeniowych,
  • zobowiązanie dyrektora generalnego/ kierownika urzędu do zapewnienia udziału przedstawicielom instytucji w projekcie, przygotowania projektu wdrożenia a w przypadku wyboru przez Komisję projektu do realizacji – wdrożenia rozwiązania we własnej instytucji oraz przedstawienia raportu podsumowującego, wdrożenie projektu wraz z rekomendacjami dalszych usprawnień, a także przedstawienia raportu na konferencji kończącej projekt,
  • list intencyjny (wymagany w przypadku utworzenia konsorcjum),
  • upoważnienie do projektowania i wprowadzania udoskonaleń o charakterze zarządczym w danej instytucji (wymagane w przypadku gdy w skład zespołu nie wchodzi przedstawiciel najwyższego kierownictwa instytucji lecz osoba przez niego upoważniona).

Lista rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna zatwierdzi listę Uczestników i przedstawicieli Uczestników zakwalifikowanych oraz listę rezerwową Uczestników i przedstawicieli Uczestników dla każdej z instytucji (kolejne instytucje i osoby, po instytucjach i osobach zakwalifikowanych do projektu w każdej z czterech części rekrutacji, malejąco wg liczby otrzymanych punktów). W przypadku, gdy już po zakwalifikowaniu się do programu, a przed rozpoczęciem działań, z udziału zrezygnuje część uczestników na ich miejsce wejdą instytucje i ich przedstawiciele z listy rezerwowej. Nie planuje się procedury odwoławczej.

Wzór formularza rekrutacyjnego można pobrać tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2022