SYNERGIA

Cel projektu

Celem projektu Synergia jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji.

Formy realizacji wsparcia w projekcie:
 1. Aktywizacja zawodowa:
  • wzmocnienie kompetencji zarządczych kadry wysokiego szczebla administracji publicznej,
  • budowanie sieci współpracy,
  • wymiana informacji i doświadczeń w zakresie innowacji i zmian w obszarze zarządzania instytucjami administracji publicznej.
 1. Kształcenie przez całe życie:
  • udział uczestników programu w warsztatach i sesjach szkoleniowych prowadzonych przez czołowych wykładowców i ekspertów, prezentujących najnowsze rozwiązania i trendy w obszarze zarządzania instytucjami publicznymi:
   • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia projektowa),
   • zarządzanie strategiczne,
   • zarządzanie procesami,
   • zarządzanie zmianą,
   • zarządzanie ryzykiem,
   • zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem itp.),
   • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje,
   • zarządzanie wiedzą,
   • zarzadzanie przez cele,
   • wykorzystanie IT w sektorze publicznym.
 1. Tworzenie oraz realizacja polityk publicznych:
  • wypracowanie w ramach grup roboczych/warsztatowych konkluzji dla prowadzenia polityki zarządzania w danym obszarze wraz z zaleceniami do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie tematycznym projektu,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji rozwiązań w praktyce.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022