SYNERGIA

Grupa docelowa

Uczestnikiem projektu są:

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących wyższe funkcje kierownicze:

 • szczebel centralny (sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy podstawowych komórek organizacyjnych instytucji i ich zastępcy, główni księgowi oraz równorzędne do wymienionych),    
 • szczebel terenowy (wojewodowie, wicewojewodowie, kierownicy urzędów terenowych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych instytucji i ich zastępcy, główni księgowi oraz równorzędne do wymienionych).  

Zgłoszone osoby tworzą zespół projektowy w instytucji uczestnika z równym udziałem kobiet i mężczyzn. W skład zespołu musi wchodzić: co najmniej jeden przedstawiciel najwyższego kierownictwa instytucji uczestnika (tj. sekretarz stanu, podsekretarz stanu, wojewoda, wicewojewoda, kierownik urzędu centralnego lub jego zastępca, dyrektor generalny) lub osoba upoważniona przez niego do projektowania i wprowadzania udoskonaleń o charakterze zarządczym w danej instytucji. Zespół wyznacza we wniosku zgłoszeniowym do projektu koordynatora zespołu do spraw organizacyjnych.

ikona budynek
UCZESTNIKIEM PROJEKTU JEST INSTYTUCJA
 • w każdej edycji z Polski udział weźmie 3-7 instytucji administracji publicznej
 • liczba instytucji administracji krajów partnerskich określona każdorazowo przez kraje partnerskie
ikona ludzie
4 – 10 OSÓB W ZESPOLE
 • każda instytucja administracji z Polski tworzy zespół roboczy składający się z minimum 4 i maximum 10 osób
 • zespoły projektowe instytucji administracji z krajów partnerskich są odpowiednio mniej liczne
 • każdy zespół projektowy zapewnia równy udział kobiet i mężczyzn
ikona człowiek
URZĘDNICY WYSOKIEGO SZCZEBLA​
W skład zespołu roboczego mogą wejść:
 • osoby zarządzające instytucją
 • osoby pełniące funkcje kierownicze lub koordynujące zespół
 • zgodnie ze stanowiskami wyszczególnionymi dla szczebla centralnego i terenowego
Kryteria dostępu dla instytucji uczestniczących w projekcie oraz dla członków zespołów dostępne są w zakładce Kryteria dostępu.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022