SYNERGIA

Budżet

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020:

    • Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
    • Działanie 4.3.: Współpraca ponadnarodowa.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 12 699 701,96 zł. Projekt dofinansowany jest w kwocie 12 318 710,90 zł z następujących źródeł:

    • ze środków europejskich w kwocie 11 974 548,98 zł, co stanowi 94,29 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
    • ze środków dotacji celowej w kwocie 344 161,92 zł, co stanowi 2,71% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Wkład własny w kwocie 380 991,06 zł, stanowi 3,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu i jest finansowany ze środków KSAP.

Dofinansowanie umożliwi realizację projektu w czterech edycjach dla 240 pracowników administracji publicznej: 120 z Polski i 120 z krajów partnerskich (30 osób z Polski i po 10 z krajów partnerskich w każdej edycji).

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022