SYNERGIA

logo LSPA EN

Latvian School of Public Administration (LSPA) została utworzona w 1993 roku jako główny ośrodek szkoleniowy urzędników administracji publicznej na Łotwie. LSPA specjalizuje się we wdrażaniu polityki państwa w administracji w zakresie rozwoju zawodowego i przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr zapewniając najwyższej jakości szkolenia oraz usługi doradcze. LSPA korzysta w tym zakresie z najlepszych wzorców zagranicznych, a także współpracuje z ekspertami międzynarodowymi. Odpowiadając na wzrastające potrzeby szkoleniowe sektora publicznego na Łotwie, oferta szkoleniowa LSPA liczy ponad 120 różnych rodzajów kursów, jest regularnie aktualizowana i dostosowywana na bieżąco do zmieniających się potrzeb i oczekiwań administracji. Ponadto, LSPA organizuje szkolenia dedykowane, prowadzi szkolenia centralne dla kadr wyższego i średniego szczebla, a także dla różne programy dla młodych menedżerów administracji, mające na celu rozwój ich kompetencji. LSPA prowadzi obecnie dwa programy współfinansowane z funduszy UE “Professional Development of Human Resources in Public Administration for Improving Regulations to Support Small and Medium-sized Enterprises” oraz “Professional Development of Human Resources in Public Administration for Preventing Corruption and Reducing Shadow Economy”. Od 2018 roku Szkoła uczestniczy we wdrażaniu nowego planu reform łotewskiej administracji publicznej (Latvian Public administration reform plan 2020) przygotowując szkolenia z zakresu świadczenia usług publicznych i zarządzania zasobami ludzkimi.

KSAP współpracował z LSPA przy realizacji projektu szkoleniowego Training Educators Training Course