SYNERGIA

Wdrożenie

Co chcemy wdrożyć w polskiej administracji?

 • Nowy program kształcenia edukacyjno-kooperacyjny, łączący aspekty wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej wysokiego szczebla administracji publicznej, budowanie sieci współpracy i wymiany informacji oraz doświadczeń (KSAP). Program zostanie ujęty w ofercie szkoleń otwartych KSAP.
 • Wypracowane przez uczestników w czasie realizacji ww. programu nowe zalecenia/dobre praktyki w zakresie zarządzania instytucją.

Jak będziemy to robić?

 • Pracę grup problemowych w programie edukacyjno-kooperacyjnym kończy przygotowanie raportu przez eksperta. Raport będzie zawierał wypracowane zalecenia do wdrożenia innowacyjnych praktyk w obszarze zarządzania instytucją administracji publicznej.
 • Wszyscy polscy Uczestnicy projektu będą zobowiązani do przygotowania projektu wdrożenia wybranej praktyki we własnej instytucji i złożenia projektu w konkursie wewnętrznym w projekcie.
 • Komisja ekspertów wyłoni łącznie 5 instytucji w okresie realizacji całego projektu (po jednej w 3 pierwszych edycjach i 2 w edycji czwartej), które w sposób najbardziej wyczerpujący i przekonujący przygotowały projekt wdrożenia.
 • Instytucje te otrzymają dofinansowanie na wdrożenie wybranej praktyki oraz opiekę konsultanta/eksperta merytorycznego na okres wdrażania praktyki.

PODSUMOWANIE WDROŻENIA DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDCZYCH, I EDYCJA PROJEKTU SYNERGIA

 

Na czym polega wdrożenie w projekcie SYNERGIA?

Wdrożenia dobrych praktyk w ramach projektu SYNERGIA są odpowiedzią na wyzwania zarządcze, identyfikowane przez uczestników projektu na etapie rekrutacji. W trakcie części edukacyjno-kooperacyjnej składającej się z sesji szkoleniowych z ekspertami z czołowych światowych ośrodków zarządzania publicznego, pracy w grupach nad specjalnie opracowanymi studiami przypadków (metodologia case studies opracowana przez Harvard Business School) czy sesji warsztatowych, wypracowywane są projekty nowych rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją publiczną.

Istotnym elementem projektu SYNERGIA jest komponent wdrożeniowy. Zgodnie z regulaminem projektu, zespoły reprezentujące wszystkie instytucje uczestniczące w projekcie zobowiązane są do  przygotowania wniosku konkursowego zawierającego projekt wdrożenia dobrych praktyk zarządczych. Zwycięski projekt w każdej edycji, wskazany przez komisję konkursową jest wdrażany ze wsparciem KSAP, realizowanym w ramach projektu. Program wdrożeniowy stanowi innowacyjne podejście do wyzwań menedżerskich w instytucjach publicznych.

 

Wyzwanie wdrożone w Warmińsko-Mazurski Urzędzie Wojewódzkim

W I edycji projektu najwyższe oceny wewnętrznej komisji konkursowej uzyskał projekt wdrożeniowy zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki pod tytułem: „Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej – program budowania warsztatu zarządczego”.

W okresie od lipca do października 2021 roku, przeprowadzono wdrożenie ww. programu, realizując następujące działania:

 • Opracowano narzędzia badawcze do identyfikacji luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych kadry kierowniczej średniego szczebla, w tym w wersji elektronicznej.
 • Przeprowadzono szkolenia dla uczestników części wdrożeniowej projektu. Uczestnikami szkoleń były przede wszystkim osoby pełniące funkcje kierownicze w korpusie służby cywilnej, głównie kierownicy i ich zastępcy. Szkolenia obejmowały tematy takie jak zarządzanie ludźmi czy budowanie warsztatu trenera wewnętrznego. W trakcie szkoleń doskonalono kompetencje kierownicze, efektywne delegowanie zadań czy kluczowe zasady komunikacji interpersonalnej ale także budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów w zespole. Zapoznano się również z najlepszymi standardami w zakresie roli trenera wewnętrznego w organizacji, tworzenia programów szkoleniowych oraz projektowania własnego szkolenia.
 • Przygotowano nowoczesne narzędzia wspierające proces rozwoju kompetencji oraz dedykowaną platformę e-learningową. Platforma edukacyjna jest wciąż rozwijana, także po zakończeniu cyklu szkoleń i stanowi trwały element innowacyjnych metod zarządzania ludźmi w W-MUW.

 

Wykorzystane dobre praktyki

Projekt wdrożeniowy korzystał, w trakcie procesu wdrożenia, z szeregu dobrych praktyk, w szczególności:

 • Systematic development of leaders within the organization,
 • The Six Step method, w zakresie pogłębionej analizy luk kompetencyjnych,
 • Tools for managing a project along the different stages of its life cycle w zakresie prowadzenia projektu.

PODSUMOWANIE WDROŻENIA DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDCZYCH

Jednym z głównych filarów projektu SYNERGIA Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej jest wdrożenie dobrych praktyk zarządczych. Zgodnie z regulaminem projektu, zespoły reprezentujące wszystkie instytucje uczestniczące w projekcie zobowiązane są do przygotowania wniosku konkursowego zawierającego projekt wdrożenia dobrych praktyk zarządczych. Zwycięski projekt, wskazany przez komisję konkursową jest wdrażany ze wsparciem KSAP, realizowanym w ramach projektu. Program wdrożeniowy stanowi innowacyjne podejście do wyzwań menedżerskich w instytucjach publicznych.

Laureat II edycji

W II edycji projektu najwyższe oceny w konkursie wewnętrznym uzyskał projekt pod tytułem „Synergia i rozwój kluczowych kompetencji, jako inwestycja w kapitał ludzki w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego”, zgłoszony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie dobrych praktyk zarządczych w ramach II edycji projektu SYNERGIA zostało zrealizowane w okresie od lipca do października 2022 roku. Projekt wdrożeniowy realizowany był z wykorzystaniem dobrych praktyk zarządczych, prezentowanych podczas części szkoleniowej projektu przez profesorów z najlepszych na świecie uczelni biznesowych, m.in. IESE Business School (University of Navarra) czy Säid School of Business (University of Oxford). Wdrożenie dotyczyło następujących praktyk: Data – driven decision making (Podejmowanie decyzji w oparciu o dane), Locating a bottleneck in the proces (Zlokalizowanie “wąskiego gardła” w procesie), Transforming closed networks into open ones (Przekształcanie sieci zamkniętych w otwarte).

Celem głównym wdrożenia był rozwój kapitału ludzkiego Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Mazowszu, poprzez stworzenie systemu szkoleń obejmującego 3 moduły: przywództwo, mentoring oraz zintegrowane szkolenie dla osób rozpoczynających pracę, tak aby Inspekcja tworzyła organizacją uczącą się, otwartą na współpracę oraz atrakcyjną na rynku pracy. Jako cele szczegółowe należy wskazać podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej, wdrożenie kompleksowego programu szkoleń dla nowozatrudnionych osób, kreowanie oraz realizacja skoordynowanej i skutecznej polityki personalnej.

W ramach wdrożenia zrealizowano m.in. następujące działania:

 1. Cykl szkoleń z przywództwa oraz procesu shadowingu dla Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
 2. Przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na mentorów, indywidualne spotkania z przyszłymi mentorami oraz udział w szkoleniach z mentoringu zorganizowanych w siedzibie KSAP. W przyszłości realizacja mentoringu będzie dużym wsparciem dla rozwoju kultury organizacyjnej i realizacji celów strategicznych inspekcji poprzez przekształcanie jej w instytucję opartą na wiedzy.
 3. Przygotowanie Zintegrowanego programu szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników, przygotowanie platformy e-learningowej wraz ze szkoleniami oraz realizacja kursu szkoleniowego na platformie e-learningowej.

Rezultaty

 1. Zwiększenie motywacji i zaangażowania nowych pracowników – wzrost efektywności pracy,
 2. Wymiana doświadczeń i możliwość poznania się w czasie wspólnych szkoleń i pracy – synergia w zespole w zakresie postrzegania celów wspólnych jako służby,
 3. Zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, ducha zespołu oraz ograniczenie poziomu rotacji zatrudnionej kadry.

Podsumowanie

Wdrożenia dobrych praktyk w ramach projektu SYNERGIA jest odpowiedzią na wyzwania zarządcze, identyfikowane przez uczestników projektu na etapie rekrutacji. W trakcie części edukacyjno-kooperacyjnej składającej się z sesji szkoleniowych z ekspertami z czołowych światowych ośrodków zarządzania publicznego, pracy w grupach nad specjalnie opracowanymi studiami przypadków (metodologia case studies opracowana przez Harvard Business School) czy sesji warsztatowych, wypracowywane są projekty nowych rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją publiczną.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Mazowszu w sposób kompleksowy obejmował działania mające na celu zmianę kultury organizacyjnej instytucji. Działania w ramach programu skierowane były zarówno do kadry zarządzającej, do doświadczonych, zaangażowanych oraz utalentowanych osób (mentorów/talentów) oraz pracowników nowo zatrudnianych.

Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2023