SYNERGIA

Wdrożenie

Co chcemy wdrożyć w polskiej administracji?

 • Nowy program kształcenia edukacyjno-kooperacyjny, łączący aspekty wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej wysokiego szczebla administracji publicznej, budowanie sieci współpracy i wymiany informacji oraz doświadczeń (KSAP). Program zostanie ujęty w ofercie szkoleń otwartych KSAP.
 • Wypracowane przez uczestników w czasie realizacji ww. programu nowe zalecenia/dobre praktyki w zakresie zarządzania instytucją.

Jak będziemy to robić?

 • Pracę grup problemowych w programie edukacyjno-kooperacyjnym kończy przygotowanie raportu przez eksperta. Raport będzie zawierał wypracowane zalecenia do wdrożenia innowacyjnych praktyk w obszarze zarządzania instytucją administracji publicznej.
 • Wszyscy polscy Uczestnicy projektu będą zobowiązani do przygotowania projektu wdrożenia wybranej praktyki we własnej instytucji i złożenia projektu w konkursie wewnętrznym w projekcie.
 • Komisja ekspertów wyłoni łącznie 5 instytucji w okresie realizacji całego projektu (po jednej w 3 pierwszych edycjach i 2 w edycji czwartej), które w sposób najbardziej wyczerpujący i przekonujący przygotowały projekt wdrożenia.
 • Instytucje te otrzymają dofinansowanie na wdrożenie wybranej praktyki oraz opiekę konsultanta/eksperta merytorycznego na okres wdrażania praktyki.

PODSUMOWANIE WDROŻENIA DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDCZYCH, I EDYCJA PROJEKTU SYNERGIA

 

Na czym polega wdrożenie w projekcie SYNERGIA?

Wdrożenia dobrych praktyk w ramach projektu SYNERGIA są odpowiedzią na wyzwania zarządcze, identyfikowane przez uczestników projektu na etapie rekrutacji. W trakcie części edukacyjno-kooperacyjnej składającej się z sesji szkoleniowych z ekspertami z czołowych światowych ośrodków zarządzania publicznego, pracy w grupach nad specjalnie opracowanymi studiami przypadków (metodologia case studies opracowana przez Harvard Business School) czy sesji warsztatowych, wypracowywane są projekty nowych rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją publiczną.

Istotnym elementem projektu SYNERGIA jest komponent wdrożeniowy. Zgodnie z regulaminem projektu, zespoły reprezentujące wszystkie instytucje uczestniczące w projekcie zobowiązane są do  przygotowania wniosku konkursowego zawierającego projekt wdrożenia dobrych praktyk zarządczych. Zwycięski projekt w każdej edycji, wskazany przez komisję konkursową jest wdrażany ze wsparciem KSAP, realizowanym w ramach projektu. Program wdrożeniowy stanowi innowacyjne podejście do wyzwań menedżerskich w instytucjach publicznych.

 

Wyzwanie wdrożone w Warmińsko-Mazurski Urzędzie Wojewódzkim

W I edycji projektu najwyższe oceny wewnętrznej komisji konkursowej uzyskał projekt wdrożeniowy zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki pod tytułem: „Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej – program budowania warsztatu zarządczego”.

W okresie od lipca do października 2021 roku, przeprowadzono wdrożenie ww. programu, realizując następujące działania:

 • Opracowano narzędzia badawcze do identyfikacji luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych kadry kierowniczej średniego szczebla, w tym w wersji elektronicznej.
 • Przeprowadzono szkolenia dla uczestników części wdrożeniowej projektu. Uczestnikami szkoleń były przede wszystkim osoby pełniące funkcje kierownicze w korpusie służby cywilnej, głównie kierownicy i ich zastępcy. Szkolenia obejmowały tematy takie jak zarządzanie ludźmi czy budowanie warsztatu trenera wewnętrznego. W trakcie szkoleń doskonalono kompetencje kierownicze, efektywne delegowanie zadań czy kluczowe zasady komunikacji interpersonalnej ale także budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów w zespole. Zapoznano się również z najlepszymi standardami w zakresie roli trenera wewnętrznego w organizacji, tworzenia programów szkoleniowych oraz projektowania własnego szkolenia.
 • Przygotowano nowoczesne narzędzia wspierające proces rozwoju kompetencji oraz dedykowaną platformę e-learningową. Platforma edukacyjna jest wciąż rozwijana, także po zakończeniu cyklu szkoleń i stanowi trwały element innowacyjnych metod zarządzania ludźmi w W-MUW.

 

Wykorzystane dobre praktyki

Projekt wdrożeniowy korzystał, w trakcie procesu wdrożenia, z szeregu dobrych praktyk, w szczególności:

 • Systematic development of leaders within the organization,
 • The Six Step method, w zakresie pogłębionej analizy luk kompetencyjnych,
 • Tools for managing a project along the different stages of its life cycle w zakresie prowadzenia projektu.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022