Get ready for Synergia – pierwsze spotkanie uczestników III edycji

W dniu 25.05.2022 r. odbyło się spotkanie zdalne: „Get ready for Synergia”, adresowane do uczestników III edycji projektu Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

 

 

Celem spotkania było przekazanie uczestnikom niezbędnych informacji dotyczących sposobu pracy w trakcie każdej sesji szkoleniowej oraz podkreślenie konieczności indywidualnych przygotowań i dokładnej analizy case’ów przed sesjami. Dodatkowo uczestnicy otrzymali komplet informacji na temat kwestii technicznych tj. logowania do platformy e-learningowej i inne.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. Wszystkim osobom już zakwalifikowanym do III edycji projektu gratulujemy i życzmy powodzenia!

Cel projektu Synergia

Przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego oraz wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Program kształcenia

Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb wyższej kadry zarządzającej i obejmuje dziesięć podstawowych obszarów:

  • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metoda projektowa)
  • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
  • zarządzanie procesami
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzanie ryzykiem
  • zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem)
  • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje
  • zarządzanie wiedzą
  • zarzadzanie przez cele
  • wykorzystanie IT w sektorze publicznym

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl