Dagmir Długosz

ekspert
Dagmir Długosz

Kraj: Polska

Specjalizacja: zarządzanie publiczne, polityki publiczne, lobbing i zagadnienia etyczne w sektorze publicznym, techniki rozwiązywania konfliktów społecznych i partycypacji społecznej

Ekspert: sesja podsumowująca


 

DAGMIR DŁUGOSZ – menedżer i ekspert współpracujący z sektorem edukacyjnym, prywatnym, pozarządowym i konsultingowym.

Obecnie pracuje w Zespole Analiz Struktur Państwa Departamentu Analiz Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako ekspert w zakresie zarządzania publicznego.

W przeszłości pełnił funkcje kierownicze, doradcze i eksperckie m.in. w Kancelarii Prezesa RM (Centrum Oceny Administracji, Departament Służby Cywilnej, Departament Monitorowania Reform Społecznych, Departamencie Analiz Programowych), Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Gospodarki i Pracy.Był odpowiedzialny za programowanie i nadzór projektów modernizacyjnych w służbie cywilnej – wdrożenia w 260 urzędach tj. zarządzanie satysfakcją klienta, procesowe, przez kompetencje; prace legislacyjne dot. prawa pracy, organizacji pozarządowych, informacji publicznej, służby cywilnej i zasad etyki służby cywilnej. Pełnił m.in. funkcje podsekretarza stanu, osoby zastępującej szefa Służby Cywilnej, sekretarza Komisji Trójstronnej i współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2008 – 2014 reprezentował Polskę w Komitecie Zarządzania Publicznego OECD oraz w Europejskiej Sieci Administracji Publicznej EUPAN.

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej pracował jako koordynator bloku Administracja Publiczna i Prawo. W latach 2009 – 2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika Przegląd Służby Cywilnej. Był także członkiem Komitetu Audytu dla Ministerstwa Środowiska, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej oraz prezesem Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. W chwili obecnej jest członkiem Rady Programowej kwartalnika Zarządzanie Publiczne.

Współpracuje z instytucjami badawczymi, eksperckimi i edukacyjnymi takimi jak KSAP, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Batorego, Klub Jagielloński, Centrum Polityk Samorządowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi szkolenia z tematyki zarządzania publicznego, polityk publicznych, lobbingu i zagadnień etycznych w sektorze publicznym, w Polsce i dla partnerów zagranicznych.

Jest absolwentem nauk politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, podyplomowych studiów Zarządzanie Miastem i Polityka Miejska w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów Integracji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Interesuje się tematyką zarządzania publicznego i polityk publicznych, współczesnych systemów politycznych i administracyjnych, technikami rozwiązywania konfliktów społecznych i partycypacji społecznej. Opublikował 4 książki, ok. 30 artykułów w obszarach takich jak zarządzanie publiczne, administracja, samorząd, dialog społeczny i NGO, lobbing, rozwiązywanie konfliktów, polityka społeczna. Ostatnio – współautor Encyclopedia of Public Administration. Ed. J. Itrich-Drabarek, Warszawa 2019.