Formularz zgłoszeniowy Uczestnika – Instytucji

  Informacja o projekcie

  Witamy w projekcie: SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, nr projektu: POWR.04.03.00-00-0001/19-00, realizowanym w partnerstwie ponadnarodowym:

  • KSAP, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Polska)
  • IPA, Institute of Public Administration (Bułgaria)
  • LSPA, Latvian School of Public Administration (Łotwa)
  • NUPS, National Univeristy of Public Service (Węgry)

  1.Projekt jest wdrażany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

  2. Cel projektu
  Przygotowanie nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w polskiej administracji.

  Forma realizacji powyższego celu:
  • podniesie kompetencji i rozwój umiejętności zarządczych przedstawicieli uczestników (program edukacyjno – kooperacyjny),
  • wypracowanie i wdrożenie nowych mechanizmów/sposobów itp. efektywnego zarządzania instytucją (wdrożenie wypracowanych w czasie programu edukacyjno – kooperacyjnego zaleceń – dobrych praktyk).

  I etap: Wypełnij formularz zgłoszeniowy

  A. Informacje o Uczestniku

  Uwaga!
  Uczestnikami projektu Synergia są instytucje administracji publicznej centralnej i terenowej oraz jednostki podległe i nadzorowane z Polski oraz z krajów partnerskich.
  1. Pełna nazwa instytucji (wymagane):
  2. Pełny adres instytucji (wymagane):
  3. Województwo (wymagane):
  4. Imię i nazwisko dyrektora generalnego/kierownika urzędu* (wymagane):
  5. Pełna nazwa stanowiska dyrektora generalnego/kierownika urzędu (wymagane):
  6. Adres e-mail dyrektora generalnego/kierownika urzędu (wymagane):
  7. Telefon kontaktowy do dyrektora generalnego/kierownika urzędu (wymagane):

  *Podana w tym miejscu osoba podpisuje formularz zgłoszeniowy Uczestnika w imieniu instytucji (część - IV etap)

  B. Informacje o przedstawicielach Uczestnika

  Uwaga!
  Uczestnicy - instytucje wyznaczają do udziału w projekcie swoich przedstawicieli:

  • na szczeblu centralnym: np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych, dyrektorzy generalni, dyrektorzy departamentów i biur, osoby na stanowiskach samodzielnych i koordynujących w ministerstwach i urzędach centralnych;
  • na szczeblu terenowym: np. wojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy biur i wydziałów, osoby na stanowiskach samodzielnych i koordynujących w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach administracji terenowej.
  • Instytucje zgłaszające się do projektu tworzą zespoły robocze o parzystej liczbie członków, min. 4 - max 10 osobowe, z uwzględnieniem równego udziału kobiet i mężczyzn.

  1. Przedstawiciel nr 1
  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  2 Przedstawiciel nr 2

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  3. Przedstawiciel nr 3

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  4. Przedstawiciel nr 4

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  5. Przedstawiciel nr 5

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  6. Przedstawiciel nr 6

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  7. Przedstawiciel nr 7

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  8. Przedstawiciel nr 8

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  9. Przedstawiciel nr 9

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  10. Przedstawiciel nr 10

  TAKNIE

  Dane przedstawiciela Uczestnika
  1. Płeć Kandydata/Kandydatki (wymagane):kobietamężczyzna
  2. Imię/imiona (wymagane):
  3. Nazwisko (wymagane):
  4. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)(wymagane):
  5. Miejsce urodzenia (wymagane):
  6. Obywatelstwo (wymagane):
  Adres do korespondencji:
  1. Ulica (wymagane):
  2. Numer domu (wymagane):
  3. Numer mieszkania:
  4. Kod pocztowy (wymagane):
  5. Miejscowość (wymagane):
  6. Kraj zamieszkania (wymagane):
  7. Adres e-mail słuzbowy (wymagane):
  8. Adres e-mail do kontaktu (wymagane):
  9. Numer telefonu do kontaktu (wymagane):
  10. Stanowisko służbowe (wymagane):
  11. Forma zatrudnienia (zaznacz właściwe): PowołanieUmowa o pracę na czas nieokreślonyUmowa o pracę na czas określonyMianowanie
  Adres do korespondencji do bezpośredniego przełożonego przedstawiciela Uczestnika
  1. Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  2. Nazwa stanowiska bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  3. Adres e-mail bezpośredniego przełożonego (wymagane):
  4. Telefon kontaktowy bezpośredniego przełożonego:(wymagane):
  Kryteria dostępu dla przedstawiciela Uczestnika
  1. Posiadam co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane):TAKNIE
  2. Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (wymagane):TAKNIE
  3. Posiadam przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (wymagane):TAKNIE
  4. Posługuję się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym udział w projekcie (wymagany poziom co najmniej B2)(wymagane):minimum B2C1C2
  a. załączam certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego:TAKNIE
  b. wnioskuję o weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przez KSAP (wymagane):TAKNIE
  Oświadczenia przedstawiciela Uczestnika
  1. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK
  2. Zobowiązuję się do przygotowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, raportu po zakończeniu udziału w programie szkoleniowo-warsztatowym, w którym przedstawione zostaną:

  • wnioski z udziału w programie,
  • plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji na etapie wdrażania projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej.
   (wymagane):TAK
  3. Zobowiązuję się do opracowania, wraz z pozostałymi przedstawicielami Uczestnika, projektu wdrożeniowego dla instytucji delegującej opartego na wypracowanych, w trakcie realizacji programu szkoleniowo-warsztatowego, zaleceniach dobrych praktyk, a w przypadku wytypowania projektu przez komisję konkursową do realizacji - uczestniczenia w pracach wdrożeniowych oraz przygotowania raportu powdrożeniowego.
  (wymagane):TAK

  Zgody i oświadczenia RODO

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1)
  niniejszym:
  Potwierdzam:

  • prawidłowość wszystkich powyższych danych dotyczących mojej osoby,
  • zobowiązuję się do wykonania zadeklarowanych w niniejszym formularzu zadań,
  • potwierdzam wszystkie zaznaczone powyżej zgody i oświadczenia RODO.

  Koordynator zespołu Uczestnika

  Uwaga!
  Koordynatorem zespołu jest jeden z przedstawicieli Uczestnika.
  Imię i nazwisko (wymagane):
  Email (wymagane):
  Telefon (wymagane):

  C. Uzasadnienie zgłoszenia do projektu

  Uwaga!
  Tę część formularza zgłoszeniowego wypełniają wspólnie wszyscy przedstawiciele Uczestnika. Podlega ona ocenie merytorycznej.
  1. Opis genezy powstania wyzwania zarządczego w obszarach zarządzania zgodnych z tematyką projektu i przedstawienie narzędzi diagnozy sytuacji (max 1000 znaków)1000
  2. Opis wyzwania zarządczego, deklarowanego jako obszar do podjęcia prac wdrożeniowych (max 1000 znaków)1000
  3. Opis barier utrudniających prace wdrożeniowe związane ze zmianami w obszarze wyzwania zarządczego (max 1000 znaków)1000

  II etap: Załącz wymagane załączniki :

  1. CV przedstawicieli Uczestnika w formacie Europass bez zdjęcia, wersja PL, (dla każdego przedstawiciela Uczestnika) (wymagane) (dodaj wszystkie pliki w 1 załączniku format ZIP max 5MB)

  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (dla każdego przedstawiciela Uczestnika), (wymagane) (dodaj wszystkie pliki w 1 załączniku format ZIP max 5MB)
  3. Kopia certyfikatu językowego (co najmniej poziom B2) lub weryfikacja przez KSAP na etapie rekrutacji, (dla każdego przedstawiciela Uczestnika),(dodaj wszystkie pliki w 1 załączniku format ZIP max 5MB).
  4. List motywacyjny (1 dla każdej instytucji), w którym delegowani przedstawiciele instytucji (członkowie zespołu) przedstawią się, wskażą swoje mocne strony jako członka zespołu oraz krótko opiszą swoją motywację do udziału w projekcie.(wymagane)(dodaj załącznik format zip max 500kb).

  III etap: Oświadczenia dyrektora generalnego/kierownika urzędu

  Uwaga!
  Dyrektor generalny/kierownik urzędu podpisuje formularz zgłoszeniowy po wysłaniu formularza w systemie elektronicznym i wydrukowaniu go.
  1. Wyrażam zgodę na:
  • udział w projekcie SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, nr projektu: POWR.04.03.00-00-0001/19-00,
   oraz
  • udział w pracach wdrożeniowych w ww. projekcie, w przypadku wyboru przez komisję konkursową projektu wdrożeniowego dobrej praktyki do wdrożenia w instytucji Uczestnika,
  • następujących osób (proszę wpisać imiona i nazwiska przedstawicieli Uczestnika):

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  2. Potwierdzam zatrudnienie ww. osób na stanowiskach kierowniczych lub koordynujących pracę zespołów w instytucji, którą reprezentuję.
  3. Zobowiązuję się do:

  • zapewnienia możliwości uczestniczenia ww. osób w projekcie, poprzez odpowiednią organizację ich obowiązków służbowych,
  • zapewnienia ww. osobom możliwości przygotowania projektu wdrożenia dobrej praktyki w instytucji Uczestnika,
  • wdrożenia projektu dobrej praktyki wypracowanego przez członków zespołu uczestniczącego w projekcie w instytucji Uczestnika, w przypadku gdy zostanie ona wskazana przez komisję konkursową do realizacji,
  • do przedstawienia raportu podsumowującego wdrożenie projektu dobrej praktyki w instytucji Uczestnika wraz z rekomendacjami dalszych usprawnień,
  • przedstawienia raportu z wdrożenia dobrej praktyki na konferencji kończącej projekt.
  Uwaga!
  Jeśli w skład zespołu proponowanego przez Uczestnika (tj. instytucję zgłaszającą) wchodzą osoby piastujące stanowiska od dyrektora generalnego wzwyż na formularzu zgłoszeniowym wymagane są dwa podpisy: dyrektora generalnego oraz kierownika jednostki (ministra).

  IV etap: Wyślij formularz

  Uwaga!

  Po wysłaniu formularza w systemie elektronicznym w terminie do 28.02.2020 r. (piątek) – prosimy o:

  • wydrukowanie go,
  • podpisanie w wymaganych miejscach,
  • załączenie wszystkich wymaganych załączników,
  • przesłanie/przekazanie kompletu dokumentów do KSAP w terminie do 04.03.2020 r. (środa), do godz. 15:30.